پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهچنانچه در اثر ازدواج مادر حضانت طفل به پدرش واگذار شود اما بعد از گذشت مدتی ازدواج دوم مادر منحل شده آیا در این صورت مادر حق خود بر حضانت را می تواند بازگرداند؟
رضا کریمزاده 4 سال قبل

چنانچه در اثر ازدواج مادر حضانت طفل به پدرش واگذار شود اما بعد از گذشت مدتی ازدواج دوم مادر منحل شده آیا در این صورت مادر حق خود بر حضانت را می تواند بازگرداند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در چنین حالتی که مادر ازدواج دوم او منحل شده حق خود را نسبت به حضانت طفل مانند سابق خواهد داشت زیرا که حق مادر نسبت به حضانت طفل با شوهر کردن او ضایع شده بود بنابراین با از بین رفتن مانع مادر حق خود برای حضانت طفل را خواهد داشت