پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهچنانچه بیماری و عیوب موجود در زن ویا مرد که موجب حق فسخ نکاح می شود قابل درمان و رفع باشد آیا طرف مقابل باز هم حق فسخ نکاح را خواهد داشت؟
کامبیز 4 سال قبل

چنانچه بیماری و عیوب موجود در زن ویا مرد که موجب حق فسخ نکاح می شود قابل درمان و رفع باشد آیا طرف مقابل باز هم حق فسخ نکاح را خواهد داشت؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر بیماری قابل رفع و درمان باشد و فردی که عیبی یا بیماری دارد بتواند آنرا برطرف کند دیگر حق فسخ نکاح برای طرف مقابل وجود نخواهد داشت.