پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقپس از درج مشخصات شخص غایب مفقودالاثر در روزنامه های کثیرالانتشار دادگاه بعد از گذشت چه مدتی حکم به طلاق زوجه می دهد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

بعد از گذشت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی دادگاه در صورتی که در طول این مدت از حیات و یا مرگ شخص غایب خیری نباشد حکم به موت فرضی را صادر می کند و زوجه را طلاق می دهد .