پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهپرداخت هزینه حضانت غیر از والدین
بهزاد غفاری 4 سال قبل

در صورتی که حضانت طفل به شخص ثالث به غیر از ابویین واگذار شود پرداخت اجرت و هزینه حضانت بر عهده چه کسی خواهد بود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه حضانت طفل به شخص ثالث واگذار گردد هزینه نگهداری و حضانت را پدر و اگر پدر فوت کرده باشد مادر باید تقبل کند.