پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریپرداخت نکردن نفقه و شکایت
مریم 3 سال قبل

شوهرم پول به حد کافی دارد اما  نفقه نمی دهد و رفته و اموالش را به نام یکی دیگع زده من چیکار می تونم بکنم؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام . شما می تواند تحت عنوان ترک انفاق از ایشون شکایت کنید و با زندان و حبس آن را تهدید کنید و در مورد اموال انتقالی هم می توان صوری بودن را اثبات کرد .