پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیوارثی که ترکه را قبول کرده آیا می تواند در قبال قبول ترکه و تصفیه ترکه درخواست اجرت المثل و دستمزد کنند ؟
بی باک 4 سال قبل

وارثی که ترکه را قبول کرده آیا می تواند در قبال قبول ترکه و تصفیه ترکه درخواست اجرت المثل و دستمزد کنند ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی که یکی از ورثه ترکه را قبول کند می‌تواند برای زحمتی که نسبت به اداره و مدیریت ترکه و پرداخت دیون متوفی کشیده است دست مزد و اجرت دریافت کند