پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیهزینه انتشار اطلاعیه حصر وراثت در روزنامه توسط چه کسی پرداخت می شود؟

هزینه انتشار اطلاعیه حصر وراثت در روزنامه توسط چه کسی پرداخت می شود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

هزینه انتشار اطلاعیه حصر وراثت در روزنامه توسط متقاضیان صدور گواهی حصر وراثت پرداخت می‌شود