پرسش و پاسخ حقوقینکاح شخص لال به چه صورت است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود به شرطی که این اشاره او به شکل واضح به انشاء عقد دلالت کند به طور مثال دست یا سر را تکان دهد.