پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقینسبت به اسناد عادی که سررسید پرداخت وجه ندارند برای مطالبه وجه سند عادی چه اقدامی می شود انجام داد؟
امیر 4 سال قبل

نسبت به اسناد عادی که سررسید پرداخت وجه ندارند برای مطالبه وجه سند عادی چه اقدامی می شود انجام داد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه در اسناد عادی سررسید پرداخت وجه وجود ندارد برای مطالبه وجه سند عادی قبل از هرگونه اقدام قضایی می بایست یک اظهارنامه مبنی بر پرداخت دین به مدیون ارسال شود سپس نسبت به به تنظیم دادخواست علیه مدیون اقدام کرد.