پرسش و پاسخ حقوقینحوه ی عملکرد تاجر زمانیکه دچارورشکستگی نسبت پرداخت دیون خود می شود چیست ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

هر تاجر شرافتمندی پس ازاین که حس کرد از پرداخت دیون خود عاجزاست باید به دفتردادگاه اطلاع دهد که دیون او متوقف است وقادر به پرداخت بدهی خود نیست، ودرحقیقت از دادگاه و دستگاه تصفیه برای اصلاح امر خود کمک بخواهد . هیچ کسی زود تر از خود تاجر از جریان غیر عادی تجارت خود مطلع نمی شود .