پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریمعامله چک مسروقه جرم
مهدی شبانی 4 سال قبل

آیا معامله نسبت به چک مسروقه جرم است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

به موجب ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مالی یا در این مثال چکی در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد مجازات آن از قرار ‌حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.