پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیمستاجر چند روز مهلت دارد تا به ابلاغیه اجرا برای تخلیه ی عین مستاجره اعتراض کند؟
دانشفر 4 سال قبل

مستاجر چند روز مهلت دارد تا به ابلاغیه اجرا برای تخلیه ی عین مستاجره اعتراض کند؟

1 پاسخ