پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: امور حسبیمتن استشهاد محلی گواهی رشد
بدون نام 2 سال قبل

سلاممتن متن استشهاد محلی برای گواهی رشد چگونه باید باشدآیا متن زیر برای اثبات عدم حضور پدر کافی است؟بسمه تعالیاستشهاد محلیبدینوسیله ما امضا کنندگان زیر شهادت می‌دهیم که …. فرزند …..به کد ملی …….از پس از فوت مادر در سال ….. به دلیل عدم حضور پدر، تحت سرپرستی پدربزرگ مادری خود بوده است و در خانه پدربزرگ خود واقع در ………. ساکن می‌باشد. نام و نام خانوادگی : …………………………………… نام پدر : ……………… امضا :