پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریمال مسروقه در اختیار مالخر
امیر حسین 2 سال قبل

اگر مال مسروقه در اختيار مال خر پيدا شود چه كسي مسئول پس دادن مال به مالك است؟

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

در این مورد مال خر که متصرف آن مال است وظیفه دارد مال مسروقه را مالک اصلی آن مسترد گرداند.