پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریمالی که در قالب ربا مورد معامله یا انتقال قرار گرفته است اما صاحبان آن معلوم و مشخص نیستند. در این صورت رد مال به چه کسی صورت خواهد گرفت؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

به موجب تبصره ۱ ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات در صورت معلوم نبودن صاحب مال مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.