پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهقیم در چه صورتی می تواند شخص مجنون را به ازدواج دیگری در بیاورد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی قیم می تواند شخص مجنون را به ازدواج فردی در بیاورد که اولا این نکاح و ازدواج برای او مصلحت داشته باشد ثانیا نیاز به اذن و اجازه دادستان می باشد.