پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ملک و املاکفرق دستور تخلیه با حکم تخلیه از لحاظ شرایط صدور آرا آن چیست؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

طبق تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی فقدان قصد تبرع از لوازم اصلی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و طرح دادخواست آن می باشد در صورت وجود قصد تبرع دادگاه صالح قرار بر رد دعوا را صادر خواهد کرد.این فرق و تفاوت در جایی است که دستور تخلیه در شرایطی صادر می شود که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر برقرار و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد. (از جمله امضا دو شاهد در ذيل قرارداد اجاره موجود باشد.) اما در حکم تخلیه این مورد مطرح است که آن در صورتی صادر می شود که مرجع مربوطه قادر نباشد که با استناد به قانون روابط میان موجر و مستأجر دستور تخلیه را صادر کند و نياز به دادرسی در مراجع قضایی را داشته باشد که از آن طریق حكم نهایی تخلیه صادر گردد.