پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیفرزندی که متعلق به زن دوم مرد می باشد می تواند بعد از فوت شوهر مادرش درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهد؟
سلمان شبانی 4 سال قبل

فرزندی که متعلق به زن دوم مرد می باشد می تواند بعد از فوت شوهر مادرش درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

فرزندی که متعلق به همسر دوم مرد می باشد در واقع این فرزند از شوهر سابق زوجه می باشد حق درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را ندارد زیرا که نسبت به ترکه متوفی ذینفع نبوده