پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیفردی که قیم بوده و شوهر کرده و مراتب شوهر کردن خود را به اطلاع دادستان نرسانده چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر زنی که قیم بود و سپس بعد از انتخاب به سمت قیمومیت ازدواج کرده باشد باید در طول یک ماه از وقوع نکاح ، نکاح خود با مرد دیگری را به اطلاع دادستان برساند چنانچه به اطلاع دادستان نرساند دادستان می تواند قیم را عزل کند عزل قیم به خاطر عدم اطلاع رسانی به دادستان اجباری نیست یعنی دادستان می تواند با وجود عدم اطلاع رسانی زن به ازدواج خود با مرد دیگری وی را از قیمومیت عزل نکند