پرسش و پاسخ حقوقیفردی مبادرت به تصرف در حریم چاهی می کند. این تصرف با اطلاع و اذن مالک حریم چاه صورت گرفته است. آیا در این صورت مالک می تواند طرح دعوای عدم رعایت حریم در تصرفات خوانده را داشته باشد؟
salar 2 سال قبل

فردی مبادرت به تصرف در حریم چاهی می کند. این تصرف با اطلاع و اذن مالک حریم چاه صورت گرفته است. آیا در این صورت مالک می تواند طرح دعوای عدم رعایت حریم در تصرفات خوانده را داشته باشد؟

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

یکی از شرایط اساسی برای طرح دعوای اثبات حریم و وارد بودن آن در مراجع قضایی این است که تصرف بدون اذن از طرف مالک صورت گرفته باشد.