پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریفردی به شخصی گفته است که تو رابطه نامشروع دارید. آیا این حرف مصداق تحقق جرم قذف می باشد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر دایره مصادیق رابطه نامشروع بسیار گسترده است. اما زنا و لواط در قانون معنا و تعریف مشخصی دارد و به صراحت برای تحقق جرم قذف مشخص شده اند. در این صورت این جرم محقق نشده و مشمول مجازات تحقق این جرم نخواهد بود. اما در این حال شاکی می تواند طرح شکایت وقوع جرم توهین را از مرتکب آن از دادگاه صالح آن اقامه کند.