پرسش و پاسخ حقوقیفردی اقدام بر اقرار به مصرف مشروبات الکلی و ارتکاب این جرم به مرجع قانونی می کند. طبق قانون آیا قاضی می‌تواند به این اقرار برای صدور حکم ارتکاب این جرم و اعمال مجازات آن اقدام کنند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر. طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات کلیه جرایم به جز چندین جرم از جمله لبخند با یک بار اقرار کردن کفایت لازم را برای قاضی دادگاه به عمل می آورد. برای احراز صحت اقرار مرتکب در دادگاه باید حداقل دو بار اقدام به این عمل داشته باشد.