پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریضبط مکالمه جرم است ؟
آرین 2 سال قبل

سلام ضبط مکالمه جرم هست؟

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

سلام
صرف ضبط کردن جرم نبوده اما چناچه آن نشر داده شود، بله جرم است.