پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریصرف تنها بودن زن و مردی در یک‌ جا مصداق وجود رابطه نامشروع غیر از زنا میان این دو نفر است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر به موجب نظریات مشورتی رسمی دادگستری تنها بودن زن و مرد در یک جا به عنوان مصداقی از وجود رابطه نامشروع ارتکاب جرم و اعمال مجازات این جرم بر آنها نخواهد بود