پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریشخصی اقدام به آدم ربایی می‌کند ولی در میانه انجام این عمل با مانعی مواجه می شود که عمل ربودن عملاً غیر ممکن می شود به شکلی که شخص مورد نظر هیچگاه ربوده نمی‌شود. آیا از نظر قانون این شخص مرتکب مجرم است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

بله به موجب ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات و تبصره ای که در ذیل آن آمده است شروع به جرم آدم ربایی مورد جرم انگاری واقع شده است به شکلی که به موجب نسخ ماده ۱۲۲ از این تبصره مرتکب ای که شروع به جرم آدم ربایی کرده باشد به تحمل مجازات درجه ۴ یا همان حبس تعزیری ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد