پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریزنانی که بدون داشتن حجاب شرعی درجامعه و درملاء عام حاضر شود آیامجازاتی برای آنها درنظر گرفته شده است؟
بدون نام 2 سال قبل

زنانی که بدون داشتن حجاب شرعی درجامعه و درملاء عام حاضر شود آیامجازاتی برای آنها درنظر گرفته شده است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

زنانی که بدون داشتن حجاب شرعی درجامعه ودرملاء حاضر شوند محکوم به حبس 10روزتا60روز ویا محکوم به پرداخت جزای نقدی می شوند.