پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفرینزول بودن سود پول
محجوب 2 سال قبل

سلام وقت به خیر،من حدود۷سال پیش به عنوان حسابدارواردشرکت یکی ازآشنایان که تازه سه ماه ازتاسیس ان میگذشت شدم ،ایشان من روترغیب کردن که پولی روکه دربانک گذاشته ام به عنوان مشارکت به ایشان بدهم وبین ماقردادی تحت عنوان سودمشارکت منعقدشدکه ایشان موظف شدن ۶فقره چک  به میزان یک درصدسودبه بنده بدن این روال حدودچهارسال ادامه داشت ،ایشان یک چک هم به مبلغ اصل پول به بنده دادن،من تاسه سال اول خودم هم درشرکت کارمیکردم ویک سال اخرروبیرون امده بودم،دوسال پیش ایشان ابرازکردن که ورشکست شدن ،من هم گفتم پس نیازنیست سودی پرداخت کنی فقط هروقت داشتی چک اصل پول روپاس کن،که متاسفانه ایشان دوساله طفره میره،حتی تلفن هم جواب نمیده،الان ازطریق پیام بهم گفتن که من پولی بهت نمیدم پنج سال دوبرابرپول روازم نزول گرفتی،بروشکایت کن من پول نمیدم.من به عنوان نزول به ایشان پول ندادم حتی ازایشان قبل ازقردادخواستم که بایه مرجع مشورت کنه که گفت مشورت کردم ونزول نیست.حتی درقراردادمن قیدکردم که درزیان هن سریک هستم،من الات خیلی نگرانم پولی که ازایشان گرفتم نزول بوده یاخیر؟من روحمم ازاین مواردخبرنداشت وبه ایشان اعتنادکردم اگردرصدی فکرمیکردم مولم حکم نزول داره محال ممکن بودازبانک خارج کنم