پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی
سیروس منافی 2 سال قبل

برای دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی اثبات رابطه مالکیت میانه خواهان و مال مورد مطالبه الزامی است

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر در دعوای تصرف عدوانی مدعی در اثبات ذی حقی خود با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تنها و صرفاً باید به تصرفات سابق خویش باید استناد کند و نیازی به اثبات رابطه مالکیت ندارد.