پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدعوایی از قرار الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی برای خریدار در موضوع آپارتمانی که هنوز پروانه پایان کار خود را هنوز از شهرداری دریافت نکرده است اقامه می‌شود. آیا طرح چنین دعوایی در دادگاه به صحیح است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر برای آپارتمان ها و ساختمان های نوساز وجود و اخذ پروانه پایان کار برای اقامه دعوا تنظیم سند رسمی برای خریدار به موجب انتقال مالکیت یا خرید و فروش آن مال الزامیست .