پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهدر چه مواردی زن می تواند از نزدیکی با همسر خود جلوگیری کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

ایجاد رابطه زناشویی برای هر دو طرف وظیفه است اما زوجه در مواردی می تواند از نزدیکی با زوج خودداری کند از جمله آن موارد هنگامی است که مرد مریضی یا بیماری داشته باشد که در صورت نزدیکی زوجه با مرد امکان انتقال این بیماری به زن وجود دارددر این حالت زن می تواند از نزدیکی با زوجه امتناع ورزد و مرد نمی تواند زوجه را به تمکین در معنی خاص وادار سازد