پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهدر چه مواردی اذن ولی برای ازدواج لازم نیست؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در مواردی که دختر باکره نباشد و یا اینکه پدر او بدون هیچ دلیل منطقی با ازدواج او موافقت نکند در این صورت اذن ولی برای نکاح سقوط پیدا می کند.