پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدر چه صورتی قیم می تواند اموال مولی علیه خود را با خود معامله کند ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی معامله قیم با مولی علیه خود صحیح می باشد که قیم به عنوان نماینده یا قیم شخص دیگری با مولی علیه خود معامله کند