پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهدر چه صورتی به زن نفقه تعلق نمی گیرد؟
آرمان 4 سال قبل
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

پرداخت نفقه منوط به تمکین زن به معنای عام و خاص می باشد بنابراین در صورتی که زن تمکین نکند و در اصطلاح ناشزه شود نفقه ای بر زن تعلق نمی گیرد.