پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ملک و املاکدر طرح دادخواستی مبنی بر افراز مال مشاع یکی از شرکا اقدام به طرح دعوا به طرفیت خود که یکی از شرکا بوده است ارائه داشته است. با این حال دادگاه قرار بر رد دعوا صادر کرده است. مشکل این پرونده مبنی بر رد دعوا توسط قاضی از لحاظ شکلی آن چیست؟
رضا مرادی 4 سال قبل

در طرح دادخواستی مبنی بر افراز مال مشاع یکی از شرکا اقدام به طرح دعوا به طرفیت خود که یکی از شرکا بوده است ارائه داشته است. با این حال دادگاه قرار بر رد دعوا صادر کرده است. مشکل این پرونده مبنی بر رد دعوا توسط قاضی از لحاظ شکلی آن چیست؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در اینجا چون در طرح دادخواست توسط این شریک به طرفیت تمامی شرکا اقدام نشده است از لحاظ قوانین شکلی عملا این طرح دعوا غیر قابل رسیدگی بوده و به تشخیص قاضی قرار بر رد دعوا صادر شده است.