پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقدر صورتی که یکی از زوجین عقیم باشد آیا طرف دیگر می تواند با استناد به این موضوع گواهی عدم امکان سازش است نماید؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

نازایی و عقیم بودن هر یک از طرفین حق طلاق برای طرف دیگر به وجود می آید بنابراین در صورت عقیم بودن یکی از طرفین طرف دیگر می تواند با استناد به عقیم بودن طرف مقابل گواهی عدم امکان سازش را دریافت کند