پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدر صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند چنانچه ترکه تلف شود آیا مسولیتی نسبت به تلف شدن ترکه دارند؟
قربانی 3 سال قبل

در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند چنانچه ترکه تلف شود آیا مسولیتی نسبت به تلف شدن ترکه دارند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

اگر وراث ترکه را قبول کنند مسئول حفظ و نگهداری ترکه می باشد و باید اقدامات لازم برای جلوگیری از تلف شدن ترکه و اموال را انجام دهد چنانچه در اثر عدم مراقبت و محافظت و تفریط و تعدی وراث که ترکه را قبول کرده اند به ترکه متوفی ضرر وارد شود و یا مالی از ترکه تلف شود وراثی که ترکه را قبول کرده اند مسئول ضرر و زیان وارده می باشند و باید جبران خسارت کنند ولی چنانچه تلف شدن ترکه هیچ نقشی نداشته اند و بدون تفریط و تعدی و در اثر قوای قاهره طبیعت و….ترکه تلف و یا نابود شده باشد وراثی که ترکه را قبول کرده اند هیچ مسئولیتی نسبت به تلف شدن ترکه ندارند.