پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهدر صورتی که مرد به شغلی مشغول باشد که منافی با حیثیت و شخصیت و منزلت اجتماعی زوجه باشد آیا زوجه می تواند با استناد به این موضوع اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش نماید؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی که مرد به شغلی مشغول باشد که منافی با منزلت اجتماعی زوجه باشد اما معیشت خانواده از این طریق تامین شود و راه دیگری برای کسب درآمد و تامین معیشت خانواده وجود نداشته باشد هرچند که این عمل مشروع منزلت اجتماعی پایینی داشته باشد زوجه هرگز نمی تواند با استناد به این موضوع گواهی عدم امکان سازش را اخذ نماید مگر اینکه زوج عملی غیرقانونی و نامشروع مشغول باشد و از آن راه کسب درآمد کند تنها در این مورد می باشد که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود