پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهدر صورتی که مرد از ایجاد رابطه زناشویی و نزدیکی با زن امتناع ورزد آیا زن می تواند با استناد به آن تقاضای طلاق دهد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

عدم ارتباط جنسی و نزدیکی با زوجه می تواند از نمونه‌های عسروحرج نسبت به زوجه قرارگیرد و زوجه می تواند با استناد به امتناع مرد از نزدیکی با وی تقاضای طلاق نمایید