پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقدر صورتی که زوج به دلیلی مانند آنکه اقتضای شغل وی ایجاب می کند که 6 ماه متوالی از خانه و همسر خود دور باشد و یا خانه و زندگی را ترک کند آیا زن با استناد به این موضوع حق طلاق خواهد داشت ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

ترک منزل و خانواده برای مدت معین زمانی حق طلاق را برای زوجه به وجود می‌آورد که این ترک خانه و زندگی بدون دلیل موجه باشد در مواردی که مرد به دلیل انجام شغل خود و کسب درآمد برای خانواده مجبور به ترک منزل برای مدت شش ماه یا بیشتر باشد هرگز زن نمی تواند با استناد به این موضوع از دادگاه درخواست طلاق کند و هرگز حق طلاق برای زوجه در چنین مواردی وجود نخواهد داشت