پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهدر صورتی که زوج بعد از تعدیل و تقسیط نفقه توسط دادگاه از پرداخت نفقه خودداری کند آیا زوجه باز هم حق طلاق دارد؟
پینار احدی 4 سال قبل

در صورتی که زوج بعد از تعدیل و تقسیط نفقه توسط دادگاه از پرداخت نفقه خودداری کند آیا زوجه باز هم حق طلاق دارد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی که زوج بعد از تعدیل و تقسیط نفقه باز هم نفقه زوجه را پرداخت نکند زوجه حق طلاق خواهد داشت در واقع حق طلاق زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه بر سر جای خود باقی می ماند.