پرسش و پاسخ حقوقیدر صورتی که زن قبل از نکاح و ازدواج مشغول به یک شغلی بوده و قرارداد امضا کرده باشد و تعهدی در برابر طرف مقابل داشته باشد در صورتی که از اشتغال زوجه ممانعت به عمل آید آیا در این صورت طرف مقابل می تواند از زوجه درخواست ضرر و زیان و جبران خسارت کند ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

درصورتی که زوجه تعهدی در برابر طرف مقابل داشته باشد و سپس از اشتغال زوجه و انجام تعهدی که در قبال دیگری داشته جلوگیری و ممانعت به عمل آید زوجه باید جبران خسارت کند هر چند که زوج یا مرد از انجام تعهد و اشتغال زن جلوگیری و ممانعت کرده باشد این خود زوجه خواهد بود که جبران ضرر زیان و خسارت می کند و زوج هیچ وظیفه در قبال پرداخت ضرر و زیانی که از طرف زوجه به واسطه عدم انجام تعهد به طرف مقابل وارد شده است ندارد.