پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهدر صورتی که حکم عدم تمکین زن صادر شود آیا اجرت المثل به وی تعلق می گیرد ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

چنانچه حکم عدم تمکین زن صادر شود ، هیچگونه اجرت المثلی به وی تعلق نمیگیرد.