پرسش و پاسخ حقوقیدر صورتی که ثبت واقعه ازدواج باطل شود وضعیت نام همسر در شناسنامه به چه شکل خواهد بود؟
نرگس عزیز زاده 4 سال قبل

در صورتی که ثبت واقعه ازدواج باطل شود وضعیت نام همسر در شناسنامه به چه شکل خواهد بود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

بعد از ابطال ثبت واقعه ازدواج نام همسر از شناسنامه زوج و یا زوجه حذف خواهد شد