پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهدادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات نسب کدام دادگاه است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نسب دادگاه خانواده می باشد در صورتی که دادگاه خانواده در آن حوزه شهرستان نباشد دعوا در دادگاه عمومی و حقوقی رسیدگی می شود