الهام 4 سال قبل

سلام . آیا در عقد موقت زن حق حبس دارد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

سلام . در عقد موقت حق حبس وجود ندارد و زوجه نمی تواند با استناد به حق حبس از تمکین امتناع ورزد.