پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهحذف نام همسر دوشیزه متوفی از شناسنامه مرد
رسول 2 سال قبل

باسلام.همسرشخصی بعدازعقدوقبل ازمواقعه فوت نموده ودوشیزه بودن زن نیز ضمن دادنامه مهریه مطالبه شده توسط والدین زن بصورت صریح (بااستناد به اصل بکارت باتوجه به عدم ارایه دلیل توسط خواهانها ونیزعدول از سوگندوهمچنین قسم نخوردن خوانده) به اثبات رسیده حال باتوجه به دوشیزه بودن زن وفوت ایشان آیا مرد میتواند نام وی را بااین شرایط از شناسنامه حذف کند یا باید دوباره ازدواج کند و…؟