پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیتفاوت اجرت‌المثل با حق‌السعی در چیست؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

حق‌السعی یا همان حق العمل نافذ بر روابط میان کارگر و کارفرما است که طبق قانون کار این مسائل پیش بینی شده اند و همه ی شمول آن در قرارداد میان کارگر و کارفرما مشخص است. بر اساس ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافتی های قانونی یک کارگر به اعتبار قرارداد کاری خود مشمول است از مزد یا حقوق، هزینه‌های مسکن و نظایر آن‌ها را شامل می‌شود. اما اجرت‌المثل را باید به عوض استفاده یا بهره برداری و تصرف از مال یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد یا پیش بینی وجود یا پیدایش مالی یا عملی در عقدی برای جبران در نفع آن شخص که مبادرت در آن کرده است آن هم بدون وجود قصدی بر تبرع در انجام آن ها تعریف کرد.