محمد احدنژاد 2 سال قبل

در دادگاهی رای به رفع تصرف عدوانی متصرفی صادر شده است. خوانده تقاضای تجدید نظر در رای صادره به دادگاه تجدید نظر دارد .آیا با این اقدام خوانده و رسیدگی به خواسته او اجرا حکم نخستین رفع تصرف عدوانی صادره از دادگاه متوقف می شود؟

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی رای نخستین پس از ابلاغ انجام خواهد شد.