پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر یکی از شرکای مال مشاعی مسبب ایجاد ضرر و زیانی در آن مال شود
رحیم عزیزی 2 سال قبل

اگر یکی از شرکای مال مشاعی مسبب ایجاد ضرر و زیانی در آن مال شود و به گونه ای که بدون انجام تعمیرات آن مال تداوم بهره برداری ازش غیر ممکن باشد و نیازی مبرم به تعمیرات مشاهده شود آیا دیگر شرکا نیز مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه های تعمیر را به عنوان تکلیف به خود می بینند؟

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر. در صورتی که ایجاد ضرر و زیان و اتلاف یا هر اتفاقی که موجبات تعمیر در مالی مشاع را فراهم آورد و در پی آن در جهت جبران خسارت یا تعمیر مال مشاعی، شخصی یا شریکی از شرکای همان مال مقصر باشد، در این صورت از باب مسئولیت مدنی مقصر بوده و ملزم به جبران خسارت و مقصر موظف به تعمیر مال مشاعی است و اوست که ملزم به مبادرت به تعمیر خواهد شد.