پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریاگر کسی نسبت ناروا در قالب زنا یا لواط به شخصی نامعین را داشته باشد مجرم است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

بله. در این صورت نیز مرتکبین جرم مورد مجازات قرار خواهد گرفت با این تفاوت که دیگر اعمال مجازات آن از نوع حدی نخواهد بود بلکه مشمول مجازات درجه ۶ تعزیری یعنی تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد شد.